Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Artikel 3 – Het aanbod

Artikel 4 – De overeenkomst

Artikel 5 – Herroepingsrecht

Artikel 6 – De prijs

Artikel 7 – Aanbiedingen

Artikel 8 – Afbeeldingen en specificaties

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

Artikel 10 – Garantie en conformiteit

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 – Betaling

Artikel 13 – Gegevensbeheer

Artikel 14 – Klachtenregeling

Artikel 15 – Geschillen

 

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer 

Kraeck
E-mailadres: info@ kraeck.nl
KvK-nummer: 72481986
Btw-identificatienummer: NL002241702B76

IBAN: NL80 KNAB 0259 5907 38

Bedrijfsomschrijving: webshop met houten spellen.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die Kraeck uitvoert.

 

 Artikel 2 – Toepasselijkheid 

2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Kraeck en op iedere tussen Kraeck en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Kraeck. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

2.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Kraeck behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

2.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Kraeck erkend.

2.4 Kraeck garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

Artikel 3 – Het aanbod 

3.1  Afbeelding geplaats bij de producten dienen slechts ter illustratie.

3.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

3.3 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Kraeck garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

Artikel 4 – De overeenkomst 

4.1  Een overeenkomst tussen Kraeck en een klant komt tot stand nadat een bestelling door Kraeck op haalbaarheid is beoordeeld.

4.2 Kraeck behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

 

Artikel 5 – Herroepingsrecht

5.1  Indien er sprake is van een consumentenkoop heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij Kraeck. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om  de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 14 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt Kraeck zicht het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Kraeck binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending danwel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkostenkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald.

5.2 Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

 

Artikel 6 – De prijs 

6.1  Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

6.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

6.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW tenzij anders vermeld.

 

Artikel 7 Aanbiedingen

7.1   Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Kraeck zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Kraeck slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Kraeck gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Kraeck kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 8 – Afbeeldingen en specificaties

8.1   Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Kraeck gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1  Kraeck is niet aansprakelijk voor eventuele verwondingen die zijn opgelopen aan geleverde producten.

9.2 Indien Kraeck om welke reden dan ook enige schade moet vergoeden zal die vergoeding nooit hoger zijn dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde van de geleverde producten.

 

 Artikel 10 Garantie en conformiteit

10.1 Kraeck staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

10.2 Indien Kraeck om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product.

10.3 Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd of ondeugdelijk is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Kraeck) deze gebreken binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan Kraeck. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking.

10.4 Garantie kan niet worden verleend indien de koper wijzigingen aan het product heeft aangebracht of als het product door opzet of nalatig onderhoud schade heeft geleden.

 

 Artikel 11 – Levering en uitvoering 

11.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

11.2 Kraeck gaat te allen tijde voorzichtig om met het te behandelen materiaal.

11.3 Het product zal altijd zo goed mogelijk beschermd worden voor de verzending. Mocht het  product fragiel zijn, dan zal Kraeck extra voorzorgmaatregelen treffen. Hierbij wordt het product ingepakt in noppenfolie en zal de doos voorzien zijn van een ‘fragiel’ sticker.

11.4 Kraeck streeft ernaar om de levertijd zo kort mogelijk te houden, maar kan hierop terugkomen bij 1 van de volgende gevallen:

  • Bestelde producten niet meer op voorraad zijn;
  • Bestelde producten niet meer leverbaar zijn;
  • Door persoonlijke omstandigheden kunnen er geen pakketten op de post worden gedaan.

11.5 Er kan worden gekozen om de producten op te halen of te verzenden via pakketpost.

11.6 De plaats van levering, zodra is gekozen voor verzending, is het verzendadres dat de   opdrachtgever aan Kraeck heeft doorgegeven op de site.

11.7 Bij levering via pakketpost is Kraeck niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen van verzendingen.

11.8 Verzenden per post is voor risico van de koper. Kraeck is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigingen van pakketten.

11.9 Zodra er wordt gekozen om de producten op te halen, moet er met Kraeck een afspraak worden gemaakt en worden aangegeven van welk ophaaladres.

 

Artikel 12 – Betaling 

12.1 De betaalmethode voor het verschuldigde bedrag kan worden voldaan door middel van iDEAL, Bankoverschrijving, Sofort, Bancontact, Bitcoins of met Cash/Pinnen bij ophalen van het product. Het volledige factuurbedrag dient te worden voldaan voordat de producten worden verstuurd of mogen worden opgehaald.

 

Artikel 13 – Gegevensbeheer 

13.1 Indien u een bestelling plaatst bij Kraeck, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Kraeck. Kraeck houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie ons Privacybeleid.

13.2 Kraeck respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

 

Artikel 14 – Klachtenregeling 

14.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

14.2 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen drie dagen na levering aan Kraeck ter kennisgeving worden gebracht.

 

 Artikel 15 – Geschillen 

15.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.